Galeria

 1. Fitness Club Ernesto jest otwarty od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:08:00 – 21.00, sobotę: 08:00 - 16.00, niedziela: 12.00 - 15.00
 2. Okres rozliczeniowy zaczyna się w chwili rozpoczęcia uczęszczania do Fitness Clubu Ernesto w danym miesiącu zaś kończy z ostatnim dniem miesiąca.
 3. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Fitness Clubie Ernesto oraz niezakłócania innym członkom możliwości korzystania z usług oferowanych przez Fitness Club Ernesto.
 4. Osoby naruszające zasady porządku w Fitness Clubie Ernesto będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Fitness Clubie Ernesto lub postanowień niniejszego regulaminu właściciel ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Członkowi Fitness Clubu Ernesto rónież przysługuje prawo rozwiązania umowy z Fitness Clubem Ernesto ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Fitness Club Ernesto w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Właściciel Fitness Clubu Ernesto zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Fitness Klubu Ernesto, a co za tym idzie do niezawierania umowy w oparciu o regulamin bez podawania przyczyny.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 7. Członek Fitness Clubu Ernesto jest zobowiązany do opłat za korzystanie z usług Fitness Clubu Ernesto.
 8. Z usług Fitness Clubu Ernesto można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie dni otwarcia Fitness Clubu Ernesto.
 9. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni, ewentualnie w szafkach schowkowych.
 10. Fitness Club Ernesto nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 11. Osoba chcąca korzystać z zajęć oferowanych przez Fitness Club Ernesto powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia,a także bezwzględnie podpisać oświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia.
 12. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Fitness Clubu Ernesto o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed przystąpieniem do uczęszczania do Fitness Clubu Ernesto.
 13. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki/ek alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie z winy ćwiczącego.
 15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.
 16. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Wskazane jest używanie podczas wykonywania ćwiczeń ręcznika
 18. Obowiązuje zakaz ćwiczenia bez koszulek.
 19. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.
 20. Osoby korzystające z oferty Fitness Clubu Ernesto zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 21. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Fitness Clubu Ernesto z winy ćwiczącego/ej odpowiada ćwiczący/a.
 22. Członek Fitness Clubu Ernesto korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem właściciela żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Fitness Clubu Ernesto, chyba że wina leży po stronie Fitness Clubu Ernesto.
 23. Członkowie Fitness Clubu Ernesto zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie Fitness Clubu Ernesto w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Fitness Club Ernesto wraz z wykorzystaniem wizerunku klienta/ki. W razie wykorzystania wizerunku klienta/ki, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta/ki zgłosi on/ona ten fakt właścicielowi Fitness Clubu Ernesto. Wówczas Fitness Club Ernesto zobowiązuje się do wycofania reklamy z wizerunkiem klienta/ki w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Fitness Clubu Ernesto maja zawsze charakter informacyjny . Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgody właściciela Fitness Clubu Ernesto zdjęć wykonanych w pomieszczeniach Fitness Clubu Ernesto jest zabronione.
 25. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Fitness Club Ernesto ma prawo do wykorzystania w celach informacyjnych nr. tel. klientów.

Ernest Więch