Program Lojalnościowy Fitness Clubu Ernesto.

Program lojalnościowy

LPLiczba pupnktówNagroda
1 500 pkt. plecak z logo F.C Ernesto
2 500 pkt. torba z logo F.C Ernesto
3 400 pkt. czapka męska lub damska z logo F.C Ernesto
4 400 pkt. koszulka męska lub damska z logo F.C Ernesto
5 300 pkt. ręcznik z logo F.C Ernesto
6 300 pkt. kubek,długopis,smycz z logo F.C Ernesto
7 100 pkt. butelka wody lub napoju izotonicznego
8 300 pkt. trening personalny
9 300 pkt. plan treningowy
10 400 pkt. rozpiska dietetyczna.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Fitness Clubu Ernesto

 1. WPROWADZENIE
 2. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego skierowanego do klientów indywidualnych opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach, którego klientom przyznawane są punkty za zakupione towary i usługi. Regulamin określa także warunki Państwa uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania uczestnikom Programu.

 3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 4. 2.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Fitness Club Ernesto z siedzibą ul.Wojska Poskiego 69 ,19 – 200 Grajewo, zwany dalej Klubem.
  2.2 Funkcjonowanie programu opiera się̨ na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług zostają przyznane punkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie 5 Regulaminu.

 5. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
 6. 3.1 Uczestnikiem programu, staje się automatycznie każda osoba, która wykupiła jeden z karnetów czasowych Fitness Clubu Ernesto. Wejścia jednorazowe nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w programie.
  3.2 Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo przy zakupie karnetów.

 7. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
 8. 4.1 Uczestnik Programu gromadzi punkty na swoim osobistym koncie, poprzez zakup towarów i usług świadczonych przez Klub. Punkty naliczane są automatycznie.
  4.2 Punkty są naliczane za zakup artykułów i usług według następujących reguł: - za każdą wizytę w klubie przy karnecie miesięcznym naliczany jest jeden punkt - za zakupy towarów w klubie naliczane są dwa punkty - za zakup planów treningowych w klubie naliczane są trzy punkty - za zakup treningu personalnego naliczane są trzy punkty - za zakup diety w klubie naliczane są cztery punkty
  4.3 Organizator zastrzega, iż̇ w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość́ punktów przyznawanych może się zmieniać́. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać́ Uczestnikom dodatkowe punkty.
  4.4 Punkty za zakup, mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po dokonaniu opłaty za towary lub usługi..
  4.5 Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.

 9. WYMIANA PUNKTÓW
 10. 5.1 Uczestnik Programu ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie dostępną w załączniku nr.1 lub na stronach www Klubu pod warunkiem posiadania aktualnego karnetu minimum miesięcznego Fitness Clubu Ernesto.
  5.2 W celu wymiany Punktów Uczestnik powinien skontaktować się z recepcją Fitness Clubu Ernesto. Wymiana może być dokonana pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie. Wykorzystane punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.
  5.3 Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.
  5.4 Uczestnik może otrzymać informację o zgromadzonych punktach na recepcji Fitness Clubu Ernesto.
  5.5 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

 11. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
 12. 6.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 1 roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.

 13. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 14. 7.1 Organizator może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie w każdym czasie w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Fitness Clubu Ernesto, w szczególności gdy udostępnił kartę klienta osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi automatycznie w formie ustnej lub pisemnej. Przysługuje Państwu prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.
  7.2 Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
  7.3 Z chwilą doręczenia Organizatorowi Programu Lojalnościowego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność́ dochodzenia roszczeń́ przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

 15. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM.
 16. 8.1 Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Fitness Club Ernesto z siedzibą ul.Wojska Polskiego 69,19-200 Grajewo. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.
  8.2 O zmianach mogą być Państwo powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie www.ernestofit.pl, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres.

 17. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.
 18. 9.1 Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez ogłoszenie telefoniczne w formie sms lub e-mailowe wystosowane przez Fitness Club Ernesto.Odpowiedni komunikat pojawi się również na stronie internetowej Fitness Clubu Ernesto.

 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 20. 10.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.


Ernest Więch