Galeria

 1. FITNESS CLUB ERNESTO JEST OTWARTY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00-21:00 ORAZ W SOBOTĘ W GODZINACH 9:00-15:00 I W NIEDZIELĘ W GODZINACH 12:00-15:00. W TYM CZASIE DZIAŁA MONITORING NA TERENIE FITNESS CLUBU ERNESTO I PRZEBIEG ZDARZEŃ JEST NA BIEŻĄCO REJESTROWANY.
 2. OKRES ROZLICZENIOWY ZACZYNA SIĘ W CHWILI ROZPOCZĘCIA UCZĘSZCZANIA KLIENTA DO FITNESS CLUBU ERNESTO W DANYM MIESIĄCU, ZAŚ KOŃCZY Z MOMENTEM WYGAŚNIĘCIA KARNETU.
 3. OSOBA NABYWAJĄCA KARNET PIERWSZY RAZ ZOBOWIĄZANA JEST ZAKUPIĆ KARTĘ MAGNETYCZNĄ ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĄ 10 ZŁ. KARTĘ TAKĄ NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE PRZY KAŻDYM WEJŚCIU DO FITNESS CLUBU ERNESTO W CELU OBOWIĄZKOWEGO ZESKANOWANIA JEJ PRZEZ OBSŁUGĘ FITNESS CLUBU ERNESTO. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO JEGO TOŻSAMOŚĆ.
 4. CZŁONKOWIE KLUBU ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA RĘCZNIKA, OBUWIA ZMIENNEGO ORAZ DEZYNFEKOWANIA SPRZĘTU PO KAŻDYM JEGO UŻYCIU.
 5. OBOWIĄZUJE ZAKAZ ĆWICZENIA BEZ KOSZULEK.
 6. Z USŁUG FITNESS CLUBU ERNESTO MOŻNA KORZYSTAĆ, W ZAKRESIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ, WE WSZYSTKIE DNI OTWARCIA FITNESS CLUBU ERNESTO.
 7. CZŁONEK FITNESS CLUBU ERNESTO JEST ZOBOWIĄZANY DO OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG FITNESS CLUBU ERNESTO.
 8. WŁAŚCICIEL FITNESS CLUBU ERNESTO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY WPISU W POCZET CZŁONKÓW FITNESS CLUBU ERNESTO, A CO ZA TYM IDZIE DO NIE ZAWIERANIA UMOWY W OPARCIU O REGULAMIN BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.
 9. OSOBY NARUSZAJĄCE ZASAD PORZĄDKU W FITNESS CLUBIE ERNESTO BĘDĄ PROSZONE O JEGO OPUSZCZENIE. W STOSUNKU DO OSÓB RAŻĄCO LUB UPORCZYWIE NARUSZAJĄCYCH ZASAD PORZĄDKU W FITNESS CLUBIE ERNESTO LUB POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU WŁAŚCICIEL MA PRAWO ROZWIĄZAĆ UMOWĘ ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM. W PRZYPADKU , GDY FITNESS CLUB ERNESTO NARUSZY W SPOSÓB RAŻĄCY LUB UPORCZYWY POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU- KLIENTOWI FITNESS CLUBU ERNESTO RÓWNIEŻ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ROZWIĄZANIA UMOWY Z FITNESS CLUBEM ERNESTO ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM.
 10. WSZYSTKIE TORBY I UBRANIA POWINNY BYĆ POZOSTAWIONE W SZATNI, EWENTUALNIE W SZAFKACH SCHOWKOWYCH.
 11. FITNESS CLUB ERNESTO NIE ODPOWIADA ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W SZATNI.
 12. ZA ZGUBIENIE KLUCZYKA DO SZAFEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZATNIACH ORAZ NA KORYTARZU CZŁONEK FITNESS CLUBU ERNESTO JEST ZOBOWIĄZANY DO OPŁATY W WYSOKOŚCI 50 ZŁ.
 13. CZŁONKOWIE KLUBU ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA SPOKOJU I PORZĄDKU W FITNESS CLUBIE ERNESTO ORAZ NIEZAKŁÓCANIA INNYM CZŁONKOM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FITNESS CLUB ERNESTO. PO ZAKOŃCZONYCH ĆWICZENIACH NALEŻY POZOSTAWIĆ ŁAD I PORZĄDEK.
 14. OSOBA CHCĄCA KORZYSTAĆ Z ZAJĘĆ OFEROWANYCH PRZEZ FITNESS CLUB ERNESTO POWINNA WCZEŚNIEJ ZASIĘGNĄĆ OPINII LEKARZA ODNOŚNIE STANU SWOJEGO ZDROWIA. NALEŻY TAKŻE BEZWZGLĘDNIE PODPISAĆ OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE JEGO DOBRY STAN.
 15. OSOBY PONIŻEJ OSIEMNASTEGO ROKU ŻYCIA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ DO FITNESS CLUBU ERNESTO WYŁĄCZNIE PO PODPISANIU PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.
 16. ĆWICZĄCY POWINIEN POINFORMOWAĆ OBSŁUGĘ FITNESS CLUBU ERNESTO O WSZELKICH CHOROBACH I DOLEGLIWOŚCIACH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UCZĘSZCZANIA DO FITNESS CLUBU ERNESTO.
 17. ZABRANIA SIĘ UCZESTNICTWA W ĆWICZENIACH PO SPOŻYCIU JAKIEJKOLWIEK DAWKI ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA.
 18. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI ORAZ KONTUZJE POWSTAŁE NA OBIEKCIE Z WINY ĆWICZĄCEGO.
 19. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU POWINNO ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z ZALECENIEM PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W SPOSÓB BEZPIECZNY TJ. Z ZAPEWNIENIEM DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO LUDZI, POSZANOWANIEM SPRZĘTU I SALI.
 20. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ORAZ SPRZĘT DO ĆWICZEŃ MOGĄ BYŚ WYKORZYSTYWANE TYLKO ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.
 21. ZA ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE WYPOSAŻENIA SALI BĄDŹ SPRZĘTU SPORTOWEGO, UŻYCIEM GO NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA OBOWIĄZUJE ODPŁATNOŚĆ W WYSOKOŚCI 100% WARTOŚCI SZKODY. ĆWICZĄCY ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE Z JEGO WINY NA TERENIE FITNESS CLUBU ERNESTO.
 22. CZŁONEK FITNESS CLUBU ERNESTO KORZYSTA Z JEGO USŁUG NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I NIE MOŻE ZGŁASZAĆ POD ADRESEM WŁAŚCICIELA ŻADNYCH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA CIAŁA LUB UTRATY ZDROWIA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG FITNESS CLUBU ERNESTO.
 23. FITNESS CLUB ERNESTO MOŻE BYĆ ZAMKNIĘTY NA CZAS KONIECZNY DO PRZEPROWADZENIA NIEZBĘDNYCH REMONTÓW LUB ZABIEGÓW SANITARNYCH, A TAKŻE NA PODSTAWIE DECYZJI STOSOWNYCH WŁADZ ORAZ ZDARZEŃ LOSOWYCH. W SYTUACJI, GDY ZAMKNIĘCIE JEST ZAPLANOWANE FITNESS CLUB ERNESTO POWIADOMI O TYM CZŁONKÓW UMIESZCZAJĄC W SIEDZIBIE FITNESS CLUBU ERNESTO STOSOWNĄ INFORMACJĘ NA TEN TEMAT.
 24. KLUB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYKORZYSTANIA W CELACH MARKETINGOWYCH (REKLAMOWYCH) ZDJĘĆ I NAGRAŃ WYKONYWANYCH NA TERENIE FITNESS CLUBU ERNESTO W GODZINACH JEGO PRACY ORAZ PODCZAS IMPREZ ZEWNĘTRZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FITNESS CLUB ERNESTO WRAZ Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU KLIENTA. W PRZYPADKU, GDY FITNESS CLUB ERNESTO WYKORZYSTA WIZERUNEK KLIENTA NARUSZAJĄC JEGO PRYWATNOŚĆ KLIENT ZGŁASZA TEN FAKT WŁAŚCICIELOWI FITNESS CLUBU ERNESTO. W TAKIEJ SYTUACJI FITNESS CLUB ERNESTO ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYCOFANIA REKLAMY Z WIZERUNKIEM KLIENTA W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE. WSZELKIE MATERIAŁY DRUKOWANE Z WYKORZYSTANIEM ZDJĘĆ FITNESS CLUBU ERNESTO MAJĄ ZAWSZE CHARAKTER INFORMACYJNY. WYKORZYSTYWANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA FITNESS CLUBU ERNESTO, ZDJĘĆ WYKONANYCH W POMIESZCZENIACH FITNESS CLUBU ERNESTO JEST ZABRONIONE.
 25. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM UMOWĄ I NINIEJSZYM REGULAMINEM STOSUJE SIĘ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Ernest Więch